محور های همایش:

آینده پژوهی در فن آوری محیط زیست

مدیریت پسماند، ایمنی

بهداشت و محیط زیست

برنامه ریزی مدیریت و آموزش محیط زیست

طراحی محیط زیست

حفاظت از تنوع زیستی

مدیریت پایدار منابع طبیعی

مدیریت آلودگی (آب، هوا، خاک و صدا)

شیمی و زمین شناسی محیط زیست

اقتصاد و حقوق محیط زیست

تغییرات اقلیمی محیط زیست و سلامت

فناوری و محیط زیست، جامعه شناسی و محیط زیست

  مدیریت و استفاده از منابع آب