شورای سیاستگذاری

عبدالرضا کرباسی

عبدالرضا کرباسی

رئیس
استاد هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر حسن دارابی

دکتر حسن دارابی

دبیر کمیته علمی
استادیار هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر محمد جواد امیری

دکتر محمد جواد امیری

دبیر اجرایی
استادیار هیات علمی دانشگاه تهران