تاریخ شروع ارسال مقالات کامل
1403-03-20
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1403-06-01
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1403-06-25
زمان برگزاري کنفرانس
1403-07-09