رویکرد به مسایل محیط زیستی عمدتا مبتنی بر نگرش های سنتی است، در حالی که وضعیت آینده از نظام پیچیده، درهم تنیده و متفاوت از گذشته است. لذا برای پاسخ به عدم قطعیت ها و چالش های پیش رو به نگرش نوین و آینده نگری نیاز است که بتواند به این چالش ها پاسخ دهد. این کنفرانس در راستای بستر سازی برای دست یابی به نگرش نوین مورد نیاز برگزار می گردد.  دستیابی به چشم انداز محیط زیست کشور، تدوین فرصت ها و چالش های موجود و پیش رو برای رسیدن به توسعه پایدار، تبادل دانش و تجربه بین ذینفعان مختلف، ارائه راهکارهای عملی قابل اجرا برای سیاستگذاری و برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار، افزایش آگاهی و تعهد نسبت به مسائل پایداری، بستر سازی برای تغییرات اساسی در سبک حکمرانی محیط زیست، تدوین نیازهای فناورانه برای حفاظت از محیط زیست، تدوین رابطه اقتصاد و حقوق محیط زیست.